Säännöt / Stadgar

1 § Klubin nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoriveneklubi r.y. -Finlands Motorbåtsklubb r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä tai tarpeen mukaan muissa toiminnoissa yhdistys voi käyttää nimeä Motorboat Club of Finland. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä klubiksi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Klubin tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta, hyviä merenkulkutapoja ja merenkulkutaitoja, sekä edistää ja valvoa jäsentensä etuja veneilyyn liittyvissä asioissa. Tarkoitustaan klubi toteuttaa järjestämällä koulutus-, kilpailu-, kokous- ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia.

3§ Klubin viralliset kielet

Klubin viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

4§ Varsinaiset jäsenet

Klubin jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön, jota kaksi klubin jäsentä kirjallisesti suosittelee.

Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu salaisessa äänestyksessä valkoisia ja mustia palloja käyttäen. Jäseneksi hyväksymiseen tarvitaan vähintään viisi valkoista palloa. Yksi tai useampi äänestyksessä annettu musta pallo merkitsee hakemuksen hylkäämistä.

Hallitus voi kutsua klubin jäseneksi hakevan saapumaan hallituksen kokoukseen, jossa hakemus käsitellään.

Henkilön, joka on hyväksytty klubin jäseneksi, tulee saada ilmoitus tästä viikon kuluessa hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa heti kun jäseneksi hyväksytty on suorittanut syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun.

5§ Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet

Klubin kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä kunniajäseneksi jäsenen, joka on toiminut pitkäaikaisesti klubin hallinto- tai muissa tehtävissä tai on muutoin poikkeuksellisella tavalla edistänyt klubin etua. Kunniajäseneksi voidaan kutsua ja nimetä myös klubin ulkopuolinen henkilö, joka olematta klubin jäsen, on merkittävällä tavalla edistänyt klubin etuja tai toimintaa ja joka hyväksyy nimeämisensä kunniajäseneksi. Kunniajäsen on vapautettu maksamasta klubin vuotuista jäsenmaksua.

Jäsenen, joka on liittynyt klubiin ennen 21.11.1996 ja joka on yhdellä kertaa suorittanut vuotuisen jäsenmaksun 25 vuodelta tai on keskeytymättä maksanut tämän jäsenmaksun 25 vuodelta, vapauttaa hallitus suorittamasta ainaisjäsenenä enempiä vuosittaisia jäsenmaksuja(2). Vapautus ei koske mahdollisia liittomaksuja(3) tai ylimääräisiä jäsenmaksuja(4). Kunniajäsen on vapautettu kaikista 6 §:n mukaisista maksuista lukuunottamatta hallituksen asettamista palvelumaksuista.

6§ Liittymismaksu, jäsenmaksu ja muut jäsenten maksettavat maksut

Klubin syyskokous vahvistaa hallituksen esityksestä jäsenten liittymismaksun(1), vuotuisen jäsenmaksun(2), mahdollisen liittomaksun(3) sekä mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun(4). Hallitus vahvistaa muut jäsenten maksettavat palvelumaksut, kuten esimerkiksi nosto-, lasku- ja telakointimaksut.

Hallitus määrää hyvitysmaksut, jotka jäsenen tulee suorittaa 21 §:n mukaisesta jäsenvelvoitteiden laiminlyömisestä.

Liittymismaksua ei peritä klubin jäseneksi hakevalta, joka on jäsenen aviopuoliso, avopuoliso tai jäsenen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa tai parisuhdekumppanuudessa oleva puoliso tai jäsenen alle 18-vuotias lapsi.

Klubin jäsenen aviopuolison, avopuolison, jäsenen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa tai parisuhdekumppanuudessa olevan puolison jäsenmaksu on puolet ja jäsenen alle 18-vuotiaan lapsen 1/10 liittymismaksun maksaneen jäsenen jäsenmaksusta. Yli 18-vuotiaan lapsen jäsenmaksu on puolet vuosittaisesta jäsenmaksusta niin kauan kuin hän asuu samassa taloudessa vanhempiensa kanssa.

7§ Hallitus

Klubin hallintoa ja asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana, kaksi varakommodoria, ensimmäinen ja toinen, jotka kommodorin estyneenä ollessa toimivat hänen sijastaan, sekä kuusi hallituksen jäsentä.

Kommodori valitaan yhdeksi, varakommodori kahdeksi ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varakommodoriksi valittu toimii ensimmäisen vuoden toisena varakommodorina ja toisen vuoden ensimmäisenä varakommodorina. Hallitukseen kuuluvan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa siitä syyskokouksesta, jossa hänet on valittu hallitukseen. Toinen varakommodoreista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat vuosittain erovuorossa.

Jos joku hallitukseen kuuluvista eroaa toimintakauden kestäessä tai hänet valitaan kommodoriksi tai varakommodoriksi, valitaan hänen sijalleen hallitukseen toinen toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassa klubin kokouksessa.

Hallitukseen kuuluvista voidaan kommodori ja varakommodori valita välittömästi uudelleen. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan välittömästi valita kommodoriksi tai varakommodoriksi. Eronneen hallituksen jäsenen sijalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittua hallituksen jäsentä ei voida välittömästi valita uudelleen hallitukseen.

8§ Lautakunnat

Hallitusta avustavat klubin hallinnon hoidossa:

– yksi tai useampia satamalautakuntia

– viestintälautakunta

– merkkilautakunta

-koulutus- ja ohjelmalautakunta.

Kuhunkin lautakuntaan toimintakauden ajaksi valitsee syyskokous kolme jäsentä ja hallitus kolme jäsentä. Hallitus nimeää yhden lautakunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Mikäli lautakunnan äänestäessä äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota lautakunnan puheenjohtaja on kannattanut.

Lautakuntien puheenjohtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja heillä on puhe-mutta ei äänioikeutta.

Klubin eri toimintoja varten voidaan perustaa jaostoja. Jaostojen toimintasuunnitelmat vahvistaa jaoston esityksestä hallitus. Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat.

9§ Katsastuslautakunta

Venekatsastukseen ja veneilyturvallisuuteen liittyviä asioita hoitaa katsastuslautakunta, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallitus nimeää. Lautakunnan jäseneksi voidaan nimetä sellainen klubin jäsen, jolla on voimassa oleva katsastajan pätevyys.

10§ Klubin toimihenkilöt

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut kulloinkin tarvittavat klubin toimihenkilöt.

Hallitus päättää toimihenkilöiden työsuhteista ja työehdoista.

11 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi hallitukseen kuuluvaa, joista yhden tulee olla kommodori tai varakommodori, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12§ Klubin nimen kirjoittaminen

Klubin nimen kirjoittaa kommodori yhdessä jommankumman varakommodorin kanssa tai varakommodorit yhdessä tai joko kommodori tai varakommodori yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13§ Tilikausi ja tilintarkastus

Klubin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus tilikauden toiminnasta on jätettävä toiminnantarkastajille ja/tai tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien ja/tai tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14§ Klubin varsinaiset kokoukset

Klubin varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

15§ Klubin kevätkokous

Klubin kevätkokouksessa, joka pidetään vuosittain viimeistään maaliskuun 15. päivänä,

-esitellään tilinpäätös, hallituksen kertomus tilikauden toiminnasta ja tilintarkastuskertomus ja/tai toiminnantarkastajien lausunto

-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

-päätetään vastuuvapaudesta vastuuvelvollisille

-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Klubin syyskokous

Syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain joulukuun 15. päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

-valitaan kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi

-valitaan varakommodori ja hallituksen jäsenet 7 §:n mukaisesti erovuorossa olevien tilalle

– valitaan lautakuntien jäsenet 8 §:n mukaisesti

– valitaan toiminnantarkastaja ja/tai tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja ja/tai varatilintarkastaja

-vahvistetaan tulevan tilikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä vahvistetaan 6 §:ssä tarkoitetut maksut

-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitukseen valittavien vaalit tapahtuvat suljetuin lipuin ja muut vaalit avoimella äänestyksellä ellei joku läsnä olevista vaadi vaalia suljetuin lipuin.

Vaalikelpoisia ovat ne klubin jäsenet, joita vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä on vähintään kolme päivää ennen kokousta sihteerille toimitetulla kirjallisella esityksellä ehdottanut tai joita hallitus ehdottaa.

17§ Jäsenen äänivallan käyttäminen ja jäsenen aloiteoikeus klubin kokouksissa

Klubin kokouksissa ei voi äänestää valtakirjan nojalla eikä alle 18-vuotiaalla ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta. Samoin jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa edelliseltä tilikaudelta, ei saa käyttää äänivaltaansa klubin kokouksissa eikä ole vaalikelpoinen.

Jäsenen, joka haluaa saada asiansa klubin kokouksen käsiteltäväksi muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden joukossa, tulee jättää esityksensä asiassa hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.

18§ Klubin kokousten koolle kutsuminen ja klubin ylimääräinen kokous

Klubin kokouksen kutsuu koolle hallitus kutsulla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan jokaiselle jäsenelle, jonka postiosoite on klubin tiedossa tai joka on ilmoittanut klubille sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

Klubin ylimääräinen kokous on pidettävä, kun klubin kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

19§ Jäsenen eroaminen klubista

Jäsenen, joka haluaa erota klubista, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai kommodorille tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen laiminlyö vuosittaisen jäsenmaksun maksamisen yhdeltä tilikaudelta, katsotaan hänen eronneen klubista.

20§ Klubin sääntöjen muuttaminen

Päätökseen klubin sääntöjen muuttamisesta vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä klubin kokouksessa ja että molemmissa kokouksissa päätöstä on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

21§ Jäsenen erottaminen, hyvitysmaksu ja muut seuraamukset

Hallituksella on oikeus, sen jälkeen kun jäsenelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, erottaa jäsen, mikäli hän on laiminlyönyt 6 §:ssä tarkoitetun maksun maksamisen, rikkonut näitä sääntöjä tai 22 §:n mukaisia hallituksen päättämiä muita sääntöjä vastaan tai on toiminnallaan huomattavasti haitannut tai vahingoittanut klubia tai sen toimintaa.

Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä klubin kokouksen ratkaistavaksi.

Mikäli jäsen muutoin laiminlyö sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa tai hallitus katsoo, ettei erottamiseen ole perusteita, voi hallitus erottamisen sijasta määrätä jäsenelle hyvitysmaksun, kieltää määräajaksi klubin jäsenpalvelujen käytön tai antaa huomautuksen.

22§ Järjestyssäännöt

Hallitus päättää klubirakennuksissa, satamissa ja telakoilla noudatettavista järjestys- ja mahdollisista muista säännöistä.

23§ Klubin toiminnan lopettaminen

Jos klubin toiminta lopetetaan, on sen varat käytettävä veneilyharrastuksen edistämiseen Suomessa.

Päätös klubin toiminnan lopettamisesta on tehtävä kahdessa vähintään neljän viikon väliajoin pidettävässä klubin kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous ja on se molemmissa kokouksissa tehtävä siten, että lopettamista on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Stadgar

1 § Klubbens namn och hemort

Föreningens namn är Suomen Moottoriveneklubi r.y. – Finlands Motorbåtsklubb r.f. och dess hemort Helsingfors stad. I internationella eller vid behov i andra sammanhang kan föreningen använda namnet Motorboat Club of Finland. Föreningen kallas i dessa stadgar för klubben.

2 § Klubbens syfte och verksamhetsformer

Klubbens syfte är att upprätthålla och utveckla ett båtliv som beaktar naturen och miljön, ett gott sjömanskap och goda insikter i navigation, samt befrämja och bevaka sina medlemmars intresse i frågor som berör båtlivet. Sitt syfte förverkligar klubben genom att erbjuda utbildning samt arrangera tävlingar, sammankomster och andra motsvarande gemensamma aktiviteter.

3 § Klubbens officiella språk

Klubbens officiella språk är finska och svenska.

4 § Ordinarie medlemmar

Som medlem i klubben kan styrelsen efter anhållan godkänna person som skriftligen rekommenderats av två klubbmedlemmar.

Inval av medlem sker genom sluten omröstning med vita och svarta kulor. För inval fordras minst fem vita kulor. Ifall en eller flera svarta kulor avges vid omröstningen förkastas anhållan.

Styrelsen kan kalla den som söker inträde till det styrelsemöte där anhållan behandlas.

Person som blivit invald i klubben, bör få meddelande om saken inom en vecka efter valet. Medlemskapet träder i kraft så snart antagen medlem erlagt av höstmötet fastställd inskrivningsavgift.

5 § Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar

Klubbmöte kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem anta person som långvarigt verkat inom klubbens administration eller i andra uppgifter eller på annat exeptionellt sätt befrämjat klubbens intressen. Till hedersmedlem kan också kallas och utnämnas person som inte är medlem i klubben, om denna, utan att ha varit medlem i klubben, på ett betydelsefullt sätt befrämjat klubbens intressen eller verksamhet och om denna godtar utnämningen till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

En medlem som har anslutit sig till klubben före 21.11.1996 och som på en gång har erlagt årsavgift för 25 år eller som utan avbrott erlagt årsavgift i 25 år befrias av styrelsen från att som ständig medlem erlägga ytterligare årsavgifter (2). Befrielsen gäller inte eventuella förbundsavgifter (3) eller extra medlemsavgifter (4). Hedersmedlemmar är befriade från alla avgifter enligt 6 §, med undantag för de serviceavgifter som styrelsen påfört.

6 § Inskrivningsavgift, årsavgift och övriga avgifter som skall erläggas av medlemmarna

Klubbens höstmöte fastställer på förslag av styrelsen inskrivningsavgift (1), årsavgift (2), eventuell förbundsavgift (3) samt eventuell extra medlemsavgift (4). Styrelsen fastställer övriga serviceavgifter som medlemmarna ska erlägga, till exempel lyft-, sjösättnings- och dockningsavgifter.

Styrelsen fastställer de gottgörelseavgifter medlem bör erlägga för försummelse av medlemsskyldigheter enligt 21 §.

Inskrivningsavgift uppbärs inte av person som är make, maka eller sambo till medlem, som lever i registrerat partnerskap eller äktenskapsliknande förhållande med medlem eller av medlems barn under 18 år.

Medlemsavgiften för klubbmedlems make, maka eller sambo, för registrerad partner eller person som lever i äktenskapsliknande förhållande med medlem är hälften och för barn under 18 år 1/10 av den avgift som erläggs av medlem som erlagt inskrivningsavgift. Barn över 18 år erlägger halv medlemsavgift så länge han eller hon bor tillsammans med sina föräldrar i samma hushåll.

7 § Styrelse

Klubbens administration och angelägenheter handhas av en vid höstmötet vald styrelse bestående av en kommodor, som är ordförande, två vicekommodorer, en första och en andra, vilka vid förfall för kommodoren träder i hans ställe, samt sex styrelseledamöter.

Kommodoren väljs för ett, vicekommodererna för två och ledamöterna för tre kalenderår i sänder. Den som blivit vald till vicekommodor verkar under det första året som andra och under följande år som första vicekommodor. Mandatperioden för dem som hör till styrelsen börjar vid ingången av det kalenderår som följer efter det höstmöte då de invalts. En vicekommodor och två styrelseledamöter står årligen i tur att avgå.

Om någon ur styrelsen avgår under mandatperioden eller väljs till kommodor eller vicekommodor, väljs ersättare för styrelseledamoten för den återstående mandattiden vid klubbens följande möte. Av styrelsemedlemmarna kan kommodor och vicekommodor omedelbart återväljas. Styrelseledamot, som är i tur att avgå, kan omedelbart väljas till kommodor eller vicekommodor. Styrelseledamot som valts för återstoden av mandatperioden i stället för styrelsemedlem som avgått kan inte omedelbart på nytt väljas in i styrelsen.

8 § Nämnder

Styrelsen bistås vid handhavande av klubbens administration av:

– en eller flera hamnnämnder

– kommunikationsnämnd

– märkesnämnd – utbildnings- och programnämnd.

Till varje nämnd väljer höstmötet för verksamhetsperioden tre medlemmar och styrelsen tre medlemmar. Styrelsen utser inom varje nämnd dess ordförande. Vid omröstning inom en nämnd avgör ordförandes röst vid lika röstetal.

Nämndemas ordförande har rätt att delta i styrelsemöten och har där yttranderätt men inte rösträtt.

Sektioner kan bildas för olika delar av klubbens verksamhet. Styrelsen fastställer på framställan av sektionen dess verksamhetsplan. Styrelsen utser ordförande för sektionerna.

9 § Besiktningskommitté

Ärenden som berör besiktning av båtar och säkerheten till sjöss handhas av en besiktningskommittå, vars ordförande och viceordförande utses av styrelsen. Till medlemmar av kommitten kan utses sådan klubbmedlem, som innehar i kraft varande besiktningsmannabehörighet.

10 § Klubbens funktionärer

Styrelsen utser sekreterare, skattmästare och andra behövliga funktionärer.

Styrelsen fastställer anställningsförhållande och tjänstevillkor för funktionärerna.

11 § Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst fem av dess medlemmar, bland dem kommodoren eller någondera vicekommodoren, är närvarande.

Omröstningar avgörs med absolut majoritet.

Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande.

12 § Tecknande av klubbens namn

Klubbens namn tecknas av kommodoren tillsammans med någondera av vicekommodorerna eller av vicekommodorema tillsammans eller av kommodoren eller någondera av vicekommodorema tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

13 § Räkenskapsperiod och revision

Klubbens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet och styrelsens redogörelse över verksamheten för räkenskapsperioden bör tillställas verksamhetsgranskarna och/eller revisorerna senast en månad före vårmötet.

Verksamhetsgranskarna och/eller revisorerna bör avge sitt skrifttliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

14 § Klubbens ordinarie möten

Klubbens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet.

15 § Klubbens vårmöte

Vid vårmötet, som hålls årligen senast den 15 mars

– föredras bokslutet, styrelsens redogörelse över verksamheten för räkenskapsperioden och revisionsberättelsen och/eller verksamhetsgranskarnas utlåtande

– beslutes om fastställande av bokslutet

– beslutes om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

– behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

16 § Klubbens höstmöte

På höstmötet, som hålls årligen senast den 15 december, behandlas följande ärenden:

– val av kommodor för följande kalenderår

– val av vicekommodor och styrelseledamöter för dem som enligt 7 § är i tur att avgå

– val av medlemmar i nämnderna enligt 8 §

– val av verksamhetsgranskare och/eller revisor samt suppleant för revisor och/eller verksamhetsgranskare

– fastställande av budgeten och verksamhetsplanen för följande räkenskapsår samt fastställande av i 6 § avsedda avgifter

– behandlas övriga i möteskallelsen mämnda ärenden.

Val av styrelsemedlemmar sker genom sluten omröstning och övriga val genom öppen omröstning ifall ingen av de närvarande yrkar på sluten omröstning.

Valbara är de klubbmedlemmar som skriftligen blivit föreslagna av minst tre röstberättigade medlemmar. Förslagen bör vara sekreteraren tillhanda senast tre dagar före mötet. Dessutom är de medlemmar valbara, som föreslagits av styrelsen.

17 § Utnyttjande av medlems rösträtt och medlems rätt till initiativ vid klubbens möten

Vid klubbmöten är röstning med fullmakt inte tillåten. Medlem under 18 år har inte rösträtt och är inte valbar. Medlem som underlåtit att erlägga sin medlemsavgift för föregående räkenskapsperiod kan inte heller utnyttja sin rösträtt på klubbens möten och är inte valbar.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på klubbens möte bland de ärenden som omnämns i möteskallelsen, bör tillställa styrelsen sin framställan i saken minst en månad före mötesdagen.

18 § Sammankallande av klubbmöte och extra klubbmöte

Styrelsen sammankallar klubbmöte genom kallelse minst två veckor före mötet. Skriftlig möteskallelse sänds till varje medlem vars postadress klubben känner till eller som har meddelat klubben sin e-postadress eller annan dataförbindelse som kan användas för sändande av kallelse.

Extra klubbmöte bör hållas då klubbmöte så besluter eller då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då minst en tiondedel av klubbens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett särskilt angivet ärende.

19 § Medlems utträde ur klubben

Medlem som önskar utträda ur klubben bör meddela om detta skriftligen till styrelsen eller till kommodoren eller på klubbmötet för anteckning i protokollet. Ifall en medlem försummar att betala sin årliga medlemsavgift för en räkenskapsperiod anses han eller hon ha utträtt ur klubben.

20 § Ändring av klubbens stadgar

För beslut om ändring av klubbens stadgar fordras att beslutet fattas på två med minst fyra veckors mellantid på varandra följande klubbmöten och att det vid vardera av dessa omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid mötet avgivna rösterna.

21 § Uteslutning av medlem, gottgörelseavgift och övriga påföljder

Styrelsen kan, efter att ha berett medlemmen möjlighet att avge förklaring, utesluta medlem som underlåtit att erlägga i 6 § avsedd avgift, brutit mot dessa stadgar eller av styrelsen enligt 22 § fastställda andra regler eller som med sin verksamhet märkbart har varit till förfång för eller skadat klubben eller dess verksamhet.

Medlem som uteslutits har rätt att underställa beslutet klubbens möte inom trettio dagar räknat från det att beslutet om uteslutning fattats.

Ifall medlem på annat sätt underlåter att fullfölja sina stadgeenliga medlemsåligganden eller om styrelsen anser att det inte finns skäl för uteslutning, kan styrelsen i stället för uteslutning fastställa en gottgörelseavgift, för en bestämd tid förbjuda användningen av klubbens tjänster eller ge en anmärkning.

22 § Ordningsregler

Styrelsen besluter om de ordnings- och eventuella andra regler som tillämpas i klubbhusen, i hamnarna och på vinterförvaringsområdena.

23 § Avslutande av klubbens verksamhet

Ifall klubbens verksamhet upphör skall dess tillgångar användas för att befrämja båtlivet i Finland. Beslut om avslutande av klubbens verksamhet bör fattas på två med minst fyra veckors mellanrum på varandra följande klubbmöten, av vilka det ena bör vara ett ordinarie klubbmöte, och vid båda mötena skall beslutet om upplösning av klubben stödas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Kirjaudu