Vastuullisuus

Jätehuolto

Käsittele jätteet asianmukaisesti

 • Paras jäte on syntymätön jäte.  Minimoi jätemäärä. Valitse ja pakkaa veneeseen vietävät tavarat niin, että niistä syntyy mahdollsimman vähän jätettä.
 • Asenna septitankki ja tyhjennä se satamassa olevaan vastaanottojärjestelmään.
 • Käytä mieluummin maissa olevaa kuivakäymälää tai vesivessaa veneen oman wc:n sijasta.
 • Lajittele jätteet myös veneessä. Voit toimittaa hyötyjätteet venesatamien jätepisteisiin.
 • Jätteiden lajittelukin onnistuu yllättävän vaivattomasti mös veneessä. Sekajäteastian lisäksi esim. istuinkaukalon penkin alle tai ankkurilaatikkoon on helppo laittaa keräysastiat tai -pussit ainakin kierrätettäville lasi- ja metallijätteille. Maalaisjärkeä ja mielikuvitusta käyttämällä jätteiden lajittelu veneessä käy yhtä helposti kuin maissakin, ilman suuritöisiä ja hankalia erkoisasennuksia. 

Ongelmajätteet omiin keräyspisteisiin

 • Toimita ongelmajätteet kuten akut, alkaaliparistot, vanhentuneet lääkkeet, jäteöljyt ja öljynsuodattimet ongelmajätteen keräyspisteisiin. Öljyiset pilssivedet kuuluvat jäteöljyastiaan. Moottorin alla voit käyttää öljyä imeviä mattoja.
 • Telakoinnin yhteydessä ja venettä huollettaessa toimita jäteöljyt, öljynsuodattimet, vanhat maalipurkit ja pensselit, liuottimet, pakkasneste sekä pohjasta kaavittu myrkkymaali ongelmajätekeräykseen.

Kevätkunnostuksesta syntyvät ongelmajätteet, jotka tulee kerätä ja säilyttää erillään muista jätteistä ja toimittaa ongelmajätteen käsittelyyn:

 • pohjamaalien hiontajäte
 • glykoli
 • jäteöljy
 • öljynsuodattimet
 • öljyiset trasselit ja rätit
 • romuakut
 • pilssivesi
 • maalit, lakat, liimat, hartsit, puunsuoja-aineet, desifiointiaineet

Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit voi laittaa kuivana sekajätteeseen tai metallin kierrätykseen

Vältä myrkkymaalien käyttöä

 • Älä turhaan käytä myrkyllisiä veneenpohjamaaleja – ne liukenevat vesistöön ja vaikeuttavat vesieliöiden lisääntymistä.

Käytä ympäristöä vähän kuormittavia pesuaineita

 • Valitse vähiten ympäristöä kuormittavia tuotteita ja pesuaineita sekä kemiallisen käymälän nesteitä. Älä huuhtele mitään pesuaineita veteen.

Lainsäädäntö: Ympäristönsuojelulaki (86/2000), jätelaki (1072/1993), jäteasetus (1390/1993), kemikaalilaki (744/1989), kunnalliset ymäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset.

Pajalahti

Sekajätteet: harmaat keräysastiat.

Kartonki: astia sekajätteen vieressä.

Pienmetalli: astia akkujen keräyslaatikon vieressä.

Puhdas jäteöljy: harmaa keräysastia, jonka tyhjennyksestä ei aiheudu klubille kustannuksia, ellei joukkoon ole kaadettu muita nesteitä.

Jäähdytysneste: astia sekajätteiden vieressä.

Pilssi- ja muut öljyiset vedet: astia puhtaan jäteöljyastian vieressä.

Maalipurkit, trasselit ja suodattimet: punaiset säiliöt.

Akut: oma keräyslaatikko

Muut ongelmajätteet: toimitettava itse asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ruoholahden ostoskeskuksen konttiin voi ne maksuttaa jättää.

Septintyhjennyslaite: yhteiskäytössä pursiseura SIndbadin ja liikuntaviraston kanssa. Löytyy sindbadin mastonosturin läheisyydestä. 

Pohjoisranta

Sekajätteet: harmaat keräysastiat.

Lasi: astia sekajätteiden vieressä.

Kartonki: astia sekajätteiden vieressä.

Pilssi- ja muut öljyiset vedet: astia jätekatoksen alla.

Maalipurkit, trasselit ja suodattimet: punaiset säiliöt.

Septintyhjennyslaite: A-laiturilla.

Muut ongelmajätteet: toimitettava itse asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Verkkosaari

Puhtaalle jäteöljylle sekä pilssi- ja muille öljyisille vesille on omat erilliset astiansa kuten akuille ja suodattimillekin.


Luonto

Saaristoluonto on herkkä ja haavoittuva. Rehevöityminen ja jokakesäiset leväongelmat ovat uhkia meri- ja järviluonnollemme. Myös vesien muu pilaantuminen, luonnon kuluminen, roskaantuminen ja häiritsevä käyttäytyminen huonontavat ympäristöä.

Luonnonystävänä voit vaikuttaa!

Muista hyvät tavat, turvallisuus ja luonnon haavoittuvuus rantautuessasi

 • Noudata jokamiehen oikeuksia ja -velvollisuuksia.
 • Tee tuli vain sille osoitetussa paikassa. Tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos alueella on metsäpalovaroitus, tulta ei saa tehdä.
 • Suosi olemassa olevia virkistyspalveluja, mm. leiriytymis- ja tulentekopaikkoja.
 • Älä roskaa – toimita jätteet jäteastioihin.
 • Muista kalastuslupa.
 • Koira talutusnuoraan vähintään 1.4.-31.8. välisenä aikana.
 • Imeytä pesuvedet maahan.

Noudata maihinnousukieltoja

 • Älä nouse maihin, etenkään saariin, joissa arvelet linnuston häiriintyvän. Luonnonsuojelu- ja rauhoitusalueet on merkitty lääninhallituksen tai Metsähallituksen kyltein.
 • Tutustu hylkeiden- ja saimaannorpan suojeluun – noudata kalastusrajoituksia.

Alenna nopeuttasi, vältä melua

 • Moottoriveneiden voimakasäänistä käyttöä kannattaa välttää asutuksen, sataman ja arvokkaiden luontokohteiden lähistöllä. Uudet moottorit ovat vanhoja vähämeluisempia.
 • Ajotapa vaikuttaa meluun. Hiljennä kapeikoissa myös turvallisuuden ja aallonmuodostuksen vuoksi.
 • Hiljennä ja vältä melua ja aaltojen nostattamista paikoissa, joissa arvelet vesilintujen pesivän.
 • Tullessasi poukamaan tai satamaan ja lähtiessäsi sieltä pois aja mahdollisimman hiljaa. Veneilijöiden lisäksi suojaisissa lahdissa viihtyvät rauhallisia oloja vaativat kasvit, jotka häiriintyvät potkurivirroista.
 • Rauhallinen ajotapa säästää kukkaroa sekä vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä.

Jokamiehen oikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat:

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua – voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;
 • onkia ja pilkkiä sekä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Et saa:

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
 • häiritä poroja ja riistaeläimiä;
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta;
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;
 • roskata ympäristöä;
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Turvallinen telakka

Marine II.net – veneilyturvallisuushanke on julkaissut Turvallinen telakka -oppaan. Opas on kirjoitettu sekä telakanpitäjälle että telakan asiakkaana olevalle veneilijälle. Se pyrkii mahdollisuuksien mukaan nostamaan esiin turvallisuuteen liittyviä ongelmatilanteita ja esittämään niihin ratkaisuja konkreettisten esimerkkien avulla, jotta onnettomuudet voitaisiin vastaisuudessa välttää.


Veneilyturvallisuus

Rajavartiolaitoksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan mm. erilaisista hätämerkinantovälineistä ja muista turvalaitteista, niiden käytöstä ja soveltuvuudesta eri vesialueille.

Apua! Veneilijän turvallisuusopas löytyy Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta, josta voit ladata tai tulostaa sen itsellesi tästä

Opas pitää sisällään myös huviveneilijöiden käyttöön suunnitellut hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpidekortit toimimaan muistirunkona todennäköisimmissä vaaratilanteissa. Toimenpidekorttien viimeisimmät versiot löydät täältä

Ennakointi, varovaisuus ja veneessä pysyminen on paras tapa ehkäistä onnettomuuksia vesillä. Pidä siis veneesi ja sen varusteet kunnossa, ja pelastusliivit päällä!

 

Kirjaudu