Katsastus

Veneiden katsastus on palvelu klubin jäsenille. Kaikki SMK:n rekisterissä olevat veneet on katsastettava vuosittain. Katsastus on osa veneilyturvallisuutta.

Katsastajat ovat SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily ry) katsastajakurssin käyneitä veneilijöitä, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Seuran katsastajilla on kokonaisuudessaan monipuolinen osaamistausta, ja heiltä voi kysyä veneisiin sekä varusteluun liittyvistä asioista. Katsastus on parhaimmillaan tapahtuma, jossa keskustellaan veneen varustelusta sekä erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista. Katsastuksen tavoitteena on veneilyn turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Vene peruskatsastetaan vähintään viiden vuoden välein. Peruskatsastus tehdään myös silloin, kun vene liitetään SMK:n rekisteriin tai kun omistaja vaihtuu. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: runkokatsastus tehdään veneen ollessa ylhäällä maissa (yleensä keväällä), ja toinen osa tehdään veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta
tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lisäksi tutkitaan riki. Veneen omistajan tulee tarkastaa ennen katsastusta ym.
katsastuskohteet ja korjata mahdolliset puutteet ja viat.

Peruskatsastuksesta täytetään katsastuspöytäkirja, venetodistus ja seuran rekisteriin venekortti. Katsastuspöytäkirjan keltainen osa ja venetodistus tulee säilyttää 5 vuotta ja esittää jokaisen katsastuksen yhteydessä katsastajalle. Katsastuspöytäkirja voidaan täyttää myös SPV:n nettipalvelussa. 

Runkokatsastuksen suorittamiseksi ota yhteys katsastajaan hyvissä ajoin keväällä (alkuvuodesta) ennen vesille laskua.

Vuosikatsastus suoritetaan vuosittain. Katsastus alkaa kummassakin kotisatamassa toukokuun puolivälin jälkeen ja
päättyy juhannusta edeltävällä viikolla. Kun vene on vesillä veneilyvalmiina ja täysin varusteltuna, tarkistetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet, kuten pelastautumisvälineet, sammuttimien kelpoisuus, varoittimet ja hätämerkinantovälineet.

Vuosikatsastus merkitään venetodistukseen ja katsastuspöytäkirjaan sekä seuralle jäävään venekorttiin. Ennen katsastuksen suorittamista veneen omistajan tulee tarkastaa ja tarvittaessa täydentää tai korjata puutteelliset turvallisuusvarusteet ja -laitteet.

Katsastaja kirjaa mahdolliset viat ja puutteet katsastuspöytäkirjaan sekä seuran venekorttiin. Seuraavan katsastuksen yhteydessä puutteiden tulee olla korjatut. Turvallisuuteen välittömästi liittyvät puutteet johtavat katsastuksen keskeyttämiseen ja joissakin tapauksissa hylkäämiseen. Kun veneen omistaja on korjannut havaitut puutteet, voidaan katsastus suorittaa loppuun.

Katsastaja voi täyttää pöytäkirjan SPV:n nettipalvelussa. Tällöin suoritetusta katsastuksesta tulee merkintä venetodistukseen ja seuran venekorttiin.

Katsastusluokkia on neljä

Besiktning

Besiktning av båtar är en servicetjänst som erbjudes medlemmarna i Finlands Motorbåtsklubb. Reglerna för besiktning är uppgjorda av Finlands Seglarförbund (FSF) och Finlands Båtförbund (SVEL), numera Segling och Båtsport i Finland, fr.o.m. år 2001 i samarbete med Finlands Navigationsförbund (FNF). Förbunden utbildar besiktare för båtklubbarna. Båten bör besiktas varje år.

Besiktning obligatorisk i vår klubb och utförs av klubbens besiktare.

Besiktning av båt delas i två huvudgrupper:

  1. grundbesiktning
  2. årsbesiktning

Båten bör grundbesiktas i följande fall:

  1. när en båt antecknas i FMK:s register
  2. när båten byter ägare men stannar kvar i FMK
  3. när det har förflutit fem år sedan senaste grundbesiktning

I alla övriga fall bör båten årsbesiktas

Vid den till grundbesiktningen hörande skrovbesiktningen bör båtens ägare bereda möjlighet för besiktaren att inspektera besiktningspunkter som befinner sig under inredningen: kölsvin, kölbalkar, motorutrymmen, skrovgenomföringar, roder- och propelleraxel, röstjärn m.m.

Vid grundbesiktningen ifylles grundbesiktningsprotokollet, båtcertifikatet samt båtkortet i klubbens register. Båtcertifikatet samt den gula delen av grundbesiktningsprotokollet bör medföras i båten, förvaras i fem år och uppvisas för besiktningsmannen vid varje årsbesiktning.

Skrovbesiktningen utföres när båten står på land. Skrovbesiktningen, liksom grundbesiktningsprotokollet, är i kraft fem år. I samband med skrovbesiktningen ifylles skrovbesiktningsprotokollet.

För att göra årsbesiktningen smidigare kan båtägaren på förhand ta fram besiktningsutrustning som eldsläckare, raketer, förstahjälpväska etc. Årsbesiktningen utförs varje år. Besiktaren kan enligt egen prövning även vid årsbesiktningen befatta sig med detaljer vilka vanligen granskas i samband med grundbesiktningen. Årsbesiktningen antecknas i båtcertifikatet och i grundbesiktningsprotokollet samt i klubbens båtkort. Besiktaren antecknar även eventuella fel och brister i båtkortet. Vid följande besiktning bör bristerna vara åtgärdade. Brister som direkt rör säkerheten kan leda till att besiktningen avbryts och att båten sålunda underkänns. Efter att båtägaren åtgärdat bristerna kan besiktningen fortsätta. Båtar besiktas från mitten av maj till midsommar; under denna tid är besiktningen avgiftsfri.

Underlåtenhet att besikta båten åtföljs av en straffavgift som bestäms av klubbens styrelse. Endast en besiktad båt har rätt att använda FMK:s akterflagga och vimpel. Båtplatsen för inkommande säsong kan även överlåtas åt annan klubbmedlem som köar efter plats. Försäkringbolagen beviljar kännbar rabatt på försäkringspremien för en besiktad båt. Besiktningen bör uppfattas som en del av säkerheten till sjöss och båtägaren torde utrusta sin båt sakligt och ändamålsenligt för det seglationsområde där båten används.

Besiktare är erfarna båtförare, utbildade av båtförbunden och av dem kan man alltid fråga om saker som rör båtar och utrustning.

Kirjaudu