Verkkosaaren telakointi-ilmoitus kaudelle 2023-2024

Telakointikausi alkaa vuosittain 15.9. ja päättyy seuraavana vuonna 10.6.

Mikäli vene jää telakalle keväällä 10.6. jälkeen, peritään säilytyksestä samansuuruinen maksu, kuin talvitelakoinnista. Maksusuorituksen jälkeen voidaan sopia vesillelaskusta telakkamestarille sopivana aikana. Kuitti maksusta on esitettävä vesillelaskun yhteydessä.

Telakointimaksujen laskutus perustuu alla ilmoitettuihin tietoihin.

Maksun perusteena on veneen kokonaispituus + 0.60 cm kertaa leveys + 0,60cm. Jos veneelle rakennetaan taloteltta, maksun perusteena on teltan pituus + 0,60 cm kertaa teltan leveys + 0,60 cm.

Telakointimaksu jäseniltä 15 €/m2          Ei-jäseniltä 17 €/m2  Sopimusehdot

  1. Sopimuksen sisältö

  Tällä sopimuksella (myöhemmin ST-SOPIMUS) sovitaan SMK:n ja VENEILIJÄn välisistä ehdoista koskien SMK:n VENEILIJÄlle luovuttamaa satama- ja/tai telakointipaikkaa. VENEILIJÄ sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kaikkia tässä Sopimuksessa esitettyjä ehtoja ja sitoutuu maksamaan hänelle osoitetut, SMK:N hallituksen vahvistamat maksut niiden eräpäivään mennessä, mukaan lukien mahdolliset sanktiomaksut, koskien satama- ja telakointipaikkaa. Maksujen suorittamatta jättäminen voi johtaa satama- ja/tai telakointipaikan menettämiseen ja veneen siirtämiseen VENEILIJÄn kustannuksella. VENEILIJÄn ei tarvitse olla Suomen Moottoriveneklubi ry:n jäsen.

  2. VENEILIJÄn luovuttamat (henkilö)tiedot

  VENEILIJÄn ilmoittamia henkilö- ja osoitetietoja käytetään tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tarvittaessa perintätoimistoille, Helsingin Kaupungin veneilytoimintaa hoitaville tahoille ja/tai oikeudelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten.

  3. VENEILIJÄn vastuut

  3.1 Satamassa pidettävällä ja/tai telakoitavalla veneellä pitää olla voimassa oleva vakuutus sisältäen vastuuvakuutuksen. Selvyydeksi: SMK ei vakuuta ja/tai korvaa veneille, trailereille ja/tai pukeille sattuvia vahinkoja SMK:n hallitsemissa satamissa tai sen osoittamilla telakointipaikoilla.
  3.2 VENEILIJÄn ollessa SMK:n laituripaikan haltija ja SMK:n jäsen, hänen suoritettava vartiointivelvollisuus. Vartioinnin laiminlyönti voi johtaa SMK:N hallituksen määräämään sanktiomaksuun.
  3.3 VENEILIJÄn ollessa SMK:n jäsen, vene on katsastettava joka vuosi SMK:n katsastusohjesäännön mukaisesti. Katsastuksen suorittaminen on VENEILIJÄn vastuulla. Katsastuksen laiminlyönti voi johtaa SMK:N hallituksen määräämään sanktiomaksuun.
  3.4 Myös kesken kauden SMK:n satamaan tulevat veneet tulee katsastaa riippumatta veneen historiasta/tuloajankohdasta.
  3.5 Veneen voi telakoida jäihin SMK:n satamassa ainoastaan, jos asiasta on kirjallisesti etukäteen sovittu SMK:n kanssa.
  3.6 Kaikkien Pajalahdessa telakoivien on osallistuttava pukkitalkoisiin sekä keväällä että syksyllä (koskee myös traileritelakoijia).
  3.7 VENEILIJÄ voi käyttää satamassa ja telakointialueella SMK:n tarjoamaa vettä. VENEILIJÄ sitoutuu olemaan avaamatta vesihanoja sen jälkeen, kun laitureilta on vedet katkaistu SMK:n toimesta. Kytkemisen vahingoista vastaa avaaja.
  3.8 Omia nostoja tekevien on varmistettava, että vene tulee asianmukaiseen paikkaan, koska telakointikartta voi muuttua vaikka päivittäin. VENEILIJÄn täytyy varmistaa telakointipaikka yhteydenotolla SMK:n toimistoon tai telakkamestariin.

  4. Laituripaikka (koskee vain SMK:n jäseniä)

  4.1 Laituripaikka voidaan myöntää vain SMK:n jäsenille.
  4.2 Laituripaikka on käytettävissä purjehduskauden aikana. Venettä ei saa kiinnittää muulle paikalle kuin sille laituripaikalle, jonka SMK on osoittanut sopimuksen mukaiseksi paikaksi kyseisellä kaudella. Vene tulee siirtää purjehduskauden päättyessä muualle talvisäilytykseen.
  4.3 Laituripaikkaa koskeva maksu tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.
  4.4 Mikäli venettä ei ole siirretty talvisäilytykseen purjehduskauden päättymiseen mennessä tai maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, SMK:lla on oikeus siirtää vene muulle varastointialueelle veneen omistajan ja/tai VENEILIJÄn kustannuksella. Veneen siirrosta ilmoitetaan siihen osoitteeseen, joka on annettu tätä ST-SOPIMUSTA tehdessä. Veneen säilytys muulla varastointialueella tapahtuu veneen omistajan ja/tai VENEILIJÄn kustannuksella.
  4.5 Mikäli venettä halutaan pitää laituripaikalla tavanomaisen purjehduskauden ulkopuolella, tästä tulee sopia kussakin yksittäistapauksessa erikseen SMK:n toimiston kanssa.
  4.6 Mikäli vene joudutaan tilapäisesti kiinnittämään muulle kuin sille osoitetulle paikalle esim.
  konevian tai muun vastaavan pakottavan syyn vuoksi, tulee varmistua siitä, ettei kyseisen paikan haltija tarvitse paikkaansa samanaikaisesti. Tilapäisestä kiinnittymisestä toiselle paikalle tulee ilmoittaa välittömästi SMK:n toimistoon tai satamakapteenille.
  4.7 Venepaikasta perittävä maksu määräytyy veneen tarvitseman tilan (yleissääntö veneen leveys + 0,40 cm) perusteella pyöristettynä seuraavaan täyteen puoleen metriin. Halutusta leveämmästä paikasta maksetaan paikkaleveyden mukaan.
  4.8 Veneen kiinnitysköysien ja laitasuojien tulee olla kunnossa sekä venekokoon nähden riittävät. Veneen sekä keula- että peräkiinnitysköydet on varustettava joustimilla.
  4.9 Tavaroiden säilytys laiturilla on kielletty, myös jollien ja kumiveneiden.
  4.10 Jatko- ja latausjohdot eivät saa aiheuttaa kompastumisriskiä. Johtoliitokset on suojattava vedeltä.
  4.11 Sähkön muu kuin tilapäinen käyttö laiturialueella on pääsääntöisesti kielletty - poikkeavasta sähkönkäytöstä sovitaan etukäteen SMK:n toimiston tai satamakapteenin kanssa.
  4.12 Venepaikka voidaan SMK:n toimesta muuttaa kesken kauden. VENELIJÄ sitoutuu noudattamaan SMK:n määräämää uutta venepaikkaa.
  4.13 Laituripaikkavaraus on sitova. Laituripaikasta johtuva maksu on maksettava täysimääräisenä, mikäli paikka perutaan 15.4 jälkeen.

  5. Nostot ja laskut

  5.1 Veneen nosto/lasku tapahtuu veneenomistajan ja/tai VENEILIJÄn vastuulla.
  5.2 Nostossa ja laskussa on veneenomistajalla ja/tai VENELIJÄllä oltava riittävästi apuhenkilöitä mukanaan.
  5.3 Purjeveneitä ei nosteta eikä säilytetä masto pystyssä.
  5.4 Noston/laskun järjestelymaksu voidaan periä, jos VENEILIJÄ jättää saapumatta ilmoitettuna nosto- tai laskuaikana tai muuttaa nosto- tai laskuaikaa alle viikon varoitusajalla tai nostaa veneensä itsenäisesti ja venettä joudutaan siirtämään tai laiminlyö telakkamestarin, satamakapteenin tai SMK:n antaman ohjeistuksen.
  5.5 Omat nostot ja laskut on ilmoitettava etukäteen SMK:n toimistolle ja/tai telakkamestarille vähintään 10 päivää ennen SMK:n asettamia nosto- tai laskupäivämääriä. Myöhästynyt ilmoitus voi johtaa nostonjärjestelymaksuun.

  6. Telakointi

  6.1. Palokäytäviä ei saa tukkia
  6.2. Veneen pressukatos saa yltää 30 cm veneen laidan ulkopuolelle. Leveämmän katoksen tai erillisen katoksen mitat on ilmoitettava lomakkeen kohdassa "erillinen katos".
  6.3. Telakointipaikasta perittävä maksu määräytyy veneen tarvitseman tilan (yleissääntönä veneen leveys + 0,60 cm ja pituus + 0,60 cm) perusteella. Trailereilla telakoivilta veneen mittaan lisätään lisäksi perämoottorin mitta ja veneen keulan ylittävän aisan mitta.
  6.4. Pajalahdessa telakointi kielletty 11.6. - 14.9. välisenä aikana. Verkkosaaressa noudatetaan Helsingin Kaupungin asettamia määräyksiä telakointiajan suhteen tämän ST-SOPIMUKSEN ehtojen lisäksi.
  6.5. Telakoinnissa tulee noudattaa ilmoitettuja telakointiaikoja.
  6.6. Telakointimaksu tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.
  6.7. Mikäli venettä ei ole poistettu telakointialueelta telakointiajan päättymiseen mennessä tai telakointimaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, SMK:lla on oikeus siirtää vene muulle varastointialueelle veneen omistajan ja/tai VENEILIJÄn kustannuksella. Veneen siirrosta ilmoitetaan siihen osoitteeseen, joka on annettu VENEILIJÄn toimesta tätä ST-SOPIMUSTA tehdessä. Veneen säilytys muulla varastointialueella tapahtuu veneen omistajan ja/tai VENEILIJÄn kustannuksella.
  6.8. Mikäli ilmoitetuista telakointiajoista halutaan poiketa Pajalahdessa esimerkiksi veneen korjaus- ja kunnostustöiden johdosta, tämä tulee sopia kussakin yksittäistapauksessa erikseen SMK:n toimiston kanssa
  6.9. Veneen omistaja huolehtii venepukin turvallisesta kunnosta ja veneen tuennasta. Irtokolmijalkatuet on kiinnitettävä toisiinsa siten, etteivät ne pääse luistamaan veneen alta.
  6.10. Mastot on sidottava telineisiin ja niihin on merkittävä omistajan nimi. Sijoita masto oikeankokoiseen telineeseen. Täyttö alkaen takaa ja ylhäältä alas.
  6.11. Pajalahdessa pukkien tulee olla ns. purettavia mallia. Purkamattomille pukeille on suurempi säilytysmaksu.
  6.12. Pukeilla on oma säilytysalueensa. Trailerit säilytetään ilmoitustaululla olevan ohjeen mukaisesti.
  6.13. Pukkitalkoiden jälkeen on huolehdittava välittömästi pukin kasaamisesta ja siirrosta pukkien säilytysalueelle.
  6.14. Purkamattomissa tai siirtämättömistä pukeista voidaan määrätä sanktiomaksu.
  6.15. Pukeissa ja trailereissa on aina oltava omistajan/VENEILIJÄn nimi selkeästi esillä.
  6.16. Telakointitarvikkeet on niputettava asianmukaisesti ja alue siivottava
  6.17. Trailereilla telakoijille on Pajalahdessa alue, joka täytetään perältä alkaen järjestyksessä.
  6.18. Telakointipaikan varaus on sitova. Telakointipaikasta johtuva maksu on maksettava täysimääräisenä, mikäli paikka perutaan 31.8. jälkeen.

  7. Kunnostustyöt

  7.1. Tulityöt ovat sallittuja vain luvanvaraisesti ja niihin kuuluvia vakuutusyhtiön sääntöjä noudattaen.
  7.2. Sooda-, lasi- ja hiekkapuhallukset ovat sallittuja vain luvanvaraisesti ja niihin kuuluvia ympäristö- ja suojaussäädöksiä noudattaen. Vastuu mahdollisista vahingoista kuuluu VENEILIJÄlle.
  7.3. Pohjanpuhdistuksessa myrkyllisiä aineita ei saa päästä maahan.
  7.4. Jäteaineet kerätään niille tarkoitettuihin jäteastioihin.

  8. Sopimuksen voimassaolo

  Tämä sopimus astuu voimaan sen allekirjoitushetkellä ja on voimassa, kunnes VENEILIJÄ on suoriutunut kaikista velvoitteistaan mitä tässä sopimuksessa määrätään.

  9. Laki ja Oikeudenkäyntipaikka

  Tässä ST-SOPIMUKSESSA sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kirjauksia oikeudenkäyntipaikan valinnasta. Riitatapauksissa ensisijainen pyrkimys on ratkaista mahdolliset riita-asiat Sopimusosapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolten välisin neuvotteluin ei päästä riita-asiassa ratkaisuun, tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

  Kirjaudu