Toiminnan kehittäminen

Suomen Moottoriveneklubi käynnisti strategian uusimisen kevään 2016 aikana, ja kaikki klubilaiset on kutsutiin mukaan pohdintaan: antamaan palautetta, kertomaan uusista ajatuksista ja hakemaan yhteistiä ratkaisuja. Miten rakennamme perinteikkään toiminnan perustalle tämän päivän ja tulevaisuuden veneilijöitä kiinnostavan tarjonnan?

Strategia on tehtiin laajassa yhteistyössä. Työssä käytettiin hyväksi muiden muassa  jäsentyytyväisyystutkimuksen tuloksia. Pientyöryhmissä tehtiin teemakohtaista pohdintaan ja ajatukset koottiin yhteen workshoptyöskentelyssä.

Suomen Moottoriveneklubin strategia vuosille 2017-2021 esiteltiin klubin syyskokouksessa marraskuussa 2016. Strategisia painopisteitä on neljä: jäsenpalvelut, vastuullinen veneilijä, jäsenten klubi ja tulevaisuuden klubi.

Kehittäminen jatkuu toiminnassa – klubilaisten yhteisvoimin. Klubilaiset itse kehittävät klubia. 

Strategia 2017-2021

Suomen Moottoriveneklubin uusi strategia hyväksyttiin klubin syyskokouksessa 2016. Strategian mukaan klubi on  

Koko perheen venekerho, Hela familjens båtklubb

Tavoitteena on, että klubilaiset ovat vastuullisia ja aktiivisia veneilijöitä. Tämä toteutuu kun, heillä on klubin veneilyä helpottavat palvelut käytössään, varusteet, taidot ja asenne kunnossa, kaverit lähellä ja luottamus siihen, että klubin eteen tehty työ on sen arvoista.

Toiminnan painopisteet

Strategiassa määritellään neljä toiminnan painopistettä. Toimintasuunnitelmat tehdään painopisteittäin ja edistymistä seurataan mittareilla.

Jäsenpalvelut – Klubilaisten veneily on sujuvaa

Mittarit: Palvelujen käyttöaste, jäsentyytyväisyys palveluiden osalta

Tavoitteet:

 • Palvelut kehittyvät muuttuvien veneilytottumuksien ja veneiden kehittymisen mukaan.
 • Palvelut suunnitellaan pitkällä aikavälillä: rakennetaan kokonaisuuksia ja otetaan perheveneilyn tarpeet huomioon.
 • Palveluiden tuottamisesta syntyvät kokonaiskulut katetaan palvelumaksuilla.
 • Satamien ja telakointialueiden toimintaympäristön muutoksia seurataan ja niihin vaikutetaan tarvittaessa.

Vastuullinen veneilijä – Klubilaiset veneilevät vastuullisesti

Mittarit: Katsastusaste, osallistuminen koulutuksiin, läheltä piti –tilanteiden ja vahinkojen määrä.

Tavoitteet:

 • Katsastus on ammattitaitoista: veneet ovat hyvässä kunnossa, oikein varustettuja, ja veneilijät tuntevat veneensä.
 • Veneilyosaamisen kehittäminen on jatkumo – lapsista ja aloittelijoista kokeneeseen veneilijään, ja osaamisen kehittäminen on jokaisen jäsenen asia.
 • Veneilykulttuuri on kohdallaan – ympäristöä, toisia vesillä liikkujia ja rantojen asukkaita kohdellaan vastuullisesti.

Jäsenten klubi – Klubilaiset tuntevat toisensa ja kokevat kuuluvansa joukkoon

Mittarit: Tapahtumiin osallistumiset, luottamustehtävien täyttöaste ja kierto ja talkoolaisten määrät.

Tavoitteet:

 • Klubissa on positiivisen kohtaamisen foorumeita, joissa samasta aiheesta kiinnostuneet jäsenet edistävät harrastustaan.
 • Tapahtumatarjonta on ympärivuotista ja monipuolista.
 • Uudet jäsenet perheineen otetaan mukaan toimintaan ja tuetaan veneilyn aloittamista.
 • Viestintä tukee jäsenten kohtaamisia ja koko perheen mukana oloa.

Tulevaisuuden klubi – Klubi on voimissaan edelleen 100 vuoden päästä

Mittarit: Jäsenmäärä, jäsentyytyväisyys, talouden tilanne, palaute lähiyhteisöstä, jäsenyydet vaikuttajaverkostoissa.

Tavoitteet:

 • Jäsenhankinnan markkinointi on suunniteltua ja hyvin kohdennettua.
 • Klubin toiminnan vastuullisuutta kehitetään tavoitteellisesti.
 • Klubilla on päivittyvä pitkän aikavälin kehitys- ja rahoitussuunnitelma.
 • Klubi on aktiivinen lähiyhteisön jäsen ja tekee toimintaansa tutuksi yhteisössä.
 • Klubin toiminta näkyy eri medioissa.
 • Yhteistyö veneilyn eri toimijoiden kanssa on monipuolista ja tuloksellista.

Kirjaudu