Höstmöte tisdag den 12. november 2019 kl 18.00

Agenda

1 §  Mötets öppnande

2 § Val för mötets ordförande

3 § Val för mötets sekreterare, två protokollkontrollanter och två rösträknare

4 § Konstaterandet att mötet är lagenligt sammankallad 

5 § Godkännandet av agendan

6  § Val av kommodor för år 2020

7 § Val av vicekommodor för åren 2020-2021

8 § Val av två styrelseledamöter för åren 2020-2022

9 § Val av tre medlemmar för följande nämnder för år 2020:

  – Smedjevikens hamnnämnd,

  – Norra hamnens hamnnämnd,

  – Uthamnsnämnden,

  – Utbilndnings- och proggramnämnden,

  – Kommunikationsnämnden,

  – Märkesnämnden

10 § Val av revisor och verksamhetsgranskare för år 2020

11 § Val för revisorssuppleant och verksamhetsgranskarsuppleant för år 2020

12 § Fastställande av verksamhetsplan för år 2020

13 §  Fastställande av i § 6 avsedda avgifter

14 § Fastställande av budgeten för år 2020

15 § Fastställande av styrelsens förslag att kalla Sakari Salonen till hedersmedlem

16 § Mötets avslutande

Kirjaudu